Νομικές Μεταφράσεις

Επίσημες Μεταφράσεις METAFRASI Θεσσαλονίκη

Η ακρίβεια στη μετάφραση νομικών κειμένων είναι ουσιώδους σημασίας και κάθε όρος στα εν λόγω κείμενα πρέπει να αποδίδεται με συνέπεια και ακρίβεια. Το μεταφραστικό γραφείο METAFRASI στη Θεσσαλονίκη διαθέτει πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία σε μεταφράσεις νομικών κειμένων από φορείς στην Ελλάδα και από όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και είναι σε θέση να εγγυηθεί την ορθή και πιστή απόδοση κάθε νομικού εγγράφου με τη συνέπεια, την ακρίβεια και την εχεμύθεια, που τις περισσότερες φορές αρμόζει σε κείμενα τέτοιας φύσεως και στα εμπλεκόμενα νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Η επαναλαμβανόμενη συνεργασία και προτίμηση πελατών μας αποδεικνύει την εμπιστοσύνη τους στην υπηρεσία μας.

Τα προσόντα που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας μετάφρασης νομικών κειμένων είναι:

1. Η γνώση της νομοθεσίας, του δικαίου, της ορολογίας και της αντιστοιχίας τους με εκείνες της γλώσσας στόχου, με σκοπό να επιτευχθεί η ορθή απόδοση των όρων μεταξύ των κειμένων.

2. Η άριστη γνώση των γλωσσών εργασίας που έχει ως αποτέλεσμα την απροβλημάτιστη ροή λόγου και η ενδελεχής επιμέλεια, με το τελικό κείμενο να δίνει την εικόνα πως συντάχθηκε στη γλώσσα αυτή και όχι πως μεταφράστηκε από άλλη γλώσσα.

3. Η μελέτη, η εξοικείωση και η συνεχής ενημέρωση σε θέματα ορολογίας, νομικού πεδίου, καθώς και η επάρκεια στο ύφος γραφής που διέπει τα νομικά κείμενα.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι βασικοί τομείς Δικαίου στους οποίους ανήκουν τέτοια κείμενα:

Αστικό Δίκαιο

Εμπορικό Δίκαιο

Εμπράγματο Δίκαιο

Κληρονομικό Δίκαιο

Εταιρικό Δίκαιο

Φορολογικό Δίκαιο

Οικογενειακό Δίκαιο

Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Συνοπτικός κατάλογος εγγράφων και κειμένων που εμπίπτουν στους ανωτέρω τομείς:

$

Αγωγές

$

Μηνύσεις

$

Κλητεύσεις

$

Κλητεύσεις

$

Εξουσιοδοτήσεις

$

Πληρεξούσια

$

Δικόγραφα

$

Εξώδικα έγγραφα

$

Αποφάσεις ελληνικών Δικαστηρίων

$

Αποφάσεις διεθνών οργανισμών και οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

$

Συμβολαιογραφικές πράξεις

$

Τραπεζικά έγγραφα

$

Καταστατικά εταιρειών

$

Πρακτικά εταιρειών

$

Πρακτικά συνεδριάσεων Δ.Σ.

$

Τιμολόγια

$

Ισολογισμοί

$

Κανονισμοί λειτουργίας

$

Εσωτερικά έγγραφα

$

Δελτία ταυτότητας

$

Άδειες παραμονής

$

Εκπαιδευτικό υλικό

$

Μελέτες επιχειρηματικής λειτουργίας στο εξωτερικό

$

Αλληλογραφία και e-mail

$

Υλικό marketing

$

Διαφήμιση

$

Πράξεις σύστασης νομικού προσώπου

$

Προϋπολογισμοί επιχειρήσεων

$

Προϋπολογισμοί επιχειρήσεων

$

Λογιστικά φύλλα

$

Εκκαθαριστικά σημειώματα

$

Χρηματοοικονομικές εκθέσεις

$

Συμβόλαια συνεργασίας

$

Συμβάσεις απασχόλησης

$

Μελέτες σκοπιμότητας

$

Επιχειρηματικά σχέδια (Business Plans)

$

Ασφαλιστήρια συμβόλαια

$

Αντίγραφα ποινικού μητρώου

$

Διοικητικές πράξεις προσδιορισμού φόρου

$

Φόρμες Δ.Ο.Υ.

$

Διαβατήρια

$

Έντυπα φορέων του Ελληνικού Δημοσίου

$

Βεβαιώσεις απόδοσης ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΜΑ

$

Πιστοποιητικά γέννησης

$

Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης

$

Πιστοποιητικά γάμου

$

Πιστοποιητικά διαζυγίου

$

Πιστοποιητικά βάπτισης

$

Πιστοποιητικά υφιστάμενης επαγγελματικής κατάστασης

$

Διπλώματα

$

Απολυτήρια Γυμνασίου και Λυκείου

$

Πτυχία ξένων γλωσσών

$

Πτυχία Πανεπιστημίου

$

Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά διπλώματα

$

Πτυχιακές εργασίες

$

Αναλυτικές βαθμολογίες

$

Βιογραφικά σημειώματα

$

Βεβαιώσεις συνταξιοδότησης